Všeobecné podmínkyúčasti na kurzu pro školypořádaných lyžařskou školouSUNSKI v Dolní Moravě a Přemyslově

Vážení rodiče,seznamte se prosím důkladně s popisem kurzu a Všeobecnými podmínkami účasti na kurzu ( dále jen akce) pro mateřské a základní školy, který zajišťuje lyžařská škola SUNSKI Ski & Board School (dále jen VP).

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem kurzu je společnost SUNSKI spol. s r.o., Šámalova 21, 615 00 Brno,Ičo: 25901711, Dič: CZ25901711 provozující lyžařskou a snowboardovou školu SUNSKI Ski & Board School.1.2. Účastníkem kurzu se mohou stát řádně přihlášené děti navštěvující partnerskou mateřskou nebo základní školu, ve věku od 4 let, ve zdravotním stavu umožňujícím dítěti absolvovat kurz.

1.3. Název kurzu: Lyžujeme se Sluníčkem

1.4. Popis kurzu: Jedná se o 5-denní lyžařský kurz pro děti od 4 let z partnerské školy. Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního a školního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody (dle dosažené úrovně dovedností dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.

1.5. Místo konání kurzu: Kurz bude uskutečněn ve Ski areálu Přemyslov, nebo Větrný vrch, Dolní Morava. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském hřišti s lanovým vlekem nebo pojízdným kobercem na sněhu. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Organizátor si vyhrazuje právo změnit místo realizace kurzu.

2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

2.1. Podmínkou účasti na kurzu je řádné vyplnění přihlašovacího formuláře na www.lyzujemeseslunickem.cz (závazné přihlášky) a zaplacení příslušné ceny kurzu, včetně případného půjčovného, ve stanoveném termínu. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost zákonný zástupce účastníka kurzu se všemi důsledky.

2.2. Přihlášením dítěte do kurzu rodiče stvrzují splnění uvedených podmínek a souhlas se všeobecnými podmínkami kurzu.

3. ÚHRADA KURZU

3.1. Úhradu ceny kurzu a půjčovného je možné provést, dle domluvy se školou, v hotovosti v partnerské škole ve dnech předem sjednaných se školou, nebo bankovním převodem.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY

4.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

5. CENA

5.1. Cena je uvedena v informacích o jednotlivých kurzech. Cena kurzu je konečná a neměnná.

6. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU ZE STRANY ÚČASTNÍKA, NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

6.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:a) 25 a více dnů 50% z ceny akce, b) 24 – 8 den 85% z ceny akce, c) 7-1 den, nebo při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího odhlášení 100% z ceny akce.

6.2. Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

6.3. V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňujícího účast na akci nebo vážných osobních důvodů (dle podmínek pojišťovny) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu na smluvní pojišťovně organizátora akce (výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny). Uvedené platí jen v případě, že účastníkovi akce je pojištění zprostředkováno organizátorem akce pro konkrétní akci. V případě nemoci, či zranění je třeba dodat vyplněný formulář pro pojišťovnu s potvrzenm od lékaře a to nejpozději do pěti pracovních dnů od ukončení kurzu.

7. ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ORGANIZÁTORA

7.1. Organizátor je povinen uskutečnit kurz dle podmínek uvedených ve VP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu 28 dětí (není-li v informacích pro rodiče uvedeno jinak). Pokud počet dětí pro daný kurz nedosáhne výše uvedeného počtu, může organizátor kurz zrušit. V takovém případě bude účastníkům vráceno 100% ceny.

7.2. Organizátor může zrušit kurz nebo změnit místo či termín kurzu dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění kurzu rozhoduje organizátor. V případě zrušení akce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit, bude účastníkům vráceno 90% zaplacené ceny.  O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání akce musí organizátor neprodleně informovat účastníka, nebo jeho zákonneho zástupce. V případě akcí pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ bude organizátor informovat pověřeného zástupce této organizace.

8. REKLAMACE

8.1. Jestliže kurz neprobíhá dle VP, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno uvedené vady odstranit v rámci možností organizátorem ještě v průběhu kurzu. Zákonný zástupce účastníka kurzu řeší tyto reklamace se stanoveným zástupcem partnerské školy. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a stanoveným zástupcem partnerské školy ve škole proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu zájezdu může zákonný zástupce účastníka kurzu tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení a to písemně nejpozději do 30 dnů od ukončení kurzu.

8.2. Nedílnou součástí reklamace musí být písemný zápis reklamace se stanoviskem učitelky mateřské školy, se kterým se reklamované vady řešily, včetně jeho podpisu. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit. Při splnění výše uvedených náležitostí se organizátor zavazuje sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Organizátor má uzavřenou pojistku odpovědnosti podnikatele u pojišťovny Česká pojišťovna a.s. pro případ škody vycházející z povahy kurzu.9.2. Účastníkům kurzu bude sjednáno úrazové připojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění pro případ onemocnění dítěte u Kooperativa pojišťovna, a.s.

10. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

10.1. Účastnit se kurzu mohou pouze řádně přihlášené děti, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 6 VP).

10.2. Děti jsou během celé akce pod dohledem pedagogů školy.

10.3. V případě, že účastník z jakéhokoli důvodu včas nedostaví na zahájení akce, nenese za něj organizátor zodpovědnost. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

11. OSTATNÍ

11.1. Prihlášením na akci účastník, nebo zákonný zástupce účastníka kurzu stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

11.2. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly organizátorem použity pro jeho vnitřní potřebu a potřeby akce. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (pojišťovny , ubytovatelé apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

11.3. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy mohou být použity pro vytvoření pamětních záznamů pro zúčastněné školy , mohou být publikovány na stránkách organizátora a mohou být použity pro další propagaci akce a organizátora. Organizátor kurzu se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy .

V Brně dne 1.10.2023 SUNSKI ski & board school www.lyzujemeseslunickem.cz